L’adverbe

by Dobato Darling

* L’adverbe et L’adjectif

Thông thường
tính từ đi cùng với danh từ và động từ “être”
trạng từ đi với các động từ còn lại, tính từ hoặc các trạng từ khác
rapide (lent) là tính từ vive (lentement) là trạng từ
bon (mauvais) __________ bien (mal) _____________

Bon dùng cho vật chất hữu hình
Bien dùng cho thứ tượng trưng
beaucoup đi cùng với động từ
très đi với tính từ hoặc trạng từ khác beaucoup

j’aime bien Maie (đồng cảm)
j’aime beaucoup Maie (quý mến)
j’aime Maie (yêu)

* Les adverbes en “-ment”
Thông thg`, trạng từ là giống cái của tính từ có thêm “-ment”
lent > lente > lentement
doux > douce > doucement
heureux > heureuse > heureusement
sec > sèche > sèchement

NOTE: gentil > gentiment

Khi tính từ giống đực kết thúc bằng nguyên âm thì chỉ cần thêm “-ment”
poli > poliment
absolu > absolument
vrai > vraiment

NOTE: gai > gaiement

Khi tính từ giống đực kết thúc bằng “-ent” hoặc “-ant”, trạng từ sẽ là “-emment” “-amment”
suffisant > sufisamment

NOTE: một số trg` hợp cũng có đuôi “-ément”
profondément
précisment
énormément

* Des Adverbes de Temps et de Lieu (trạng từ chỉ mức độ)
toujours
souvent
quelquefois
de temps en temps
rarement
jamais

dedans / dehors
ici / là

Advertisements