Les Verbes en “-ER” au Présent

by Dobato Darling

je parl-e
tu parl-es
il/elle/on parl-e
nous parl-ons
vous parl-ez
ils/elles parl-ent

 • Conjugaison
  Mọi động từ có “-er”, gọi là động từ nhóm 1, đều chia theo qui tắc như trên trừ aller
 • Prononciation

Trừ khi chia cho nous, vous, chia ở mọi ngôi khác đều ko phát âm phần đổi.

 • Ngoại lệ
  cho nous, vous
  -ger > -geons
  -cer > -çons

cho je/ tu/ il(s)/ elle(s)
accent grave
-e-er > -è-
-é-er > -è-
consonne double (ll, nn, rr, ss, tt)
khi phần sau phụ âm ko được phát âm thì double phụ âm
-yer > -i-

Advertisements