Les Indéfinis

by Dobato Darling

* L’adjectif indéfini luôn đi trước danh từ

“Quelques” “plusieurs” “certain(e)s” “différent(e)s” luôn ở số nhiều
“Chaque” luôn ở số ít
“Tout” “toute” “tous” “toutes” thì phụ thuộc vào danh từ đi cùng
tout + singulier mas
toute + sing fém
tous + plusieur mas
toutes + plus fém

* Le pronom indéfini được dùng khi ko nhắc đến danh từ
“quelque-un(e)s” “plusieurs” “certain(e)s” để chỉ số nhiều
“chacun(e)” chỉ số ít
“tou-” vẫn giữ nguyên và chỉ giống và số như trên

Advertisements